Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. yesilera.com internet sitesinin faaliyetlerini yöneten Fevzipaşa-Vehbibey Mah. Talatpaşa Cad. Hasan Gürsoy Pasajı 38/53 Ayvalık/Balıkesir adresinde bulunan Yeşilera Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri (“Yeşilera”)

1.2. yesilera.com internet sitesine üye olan kişi (“Üye”)

2. Sözleşmenin konusu

Üyelik Sözleşmesinin amacı üyenin yesilera.com’dan (“Web sayfası”) faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların hak ve yükümlülükleri

3.1. yesilera.com’a üye olunabilmesi için, üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olması ve bu yönde söz konusu kişilerin Yeşilera’dan talepte bulunması durumunda Yeşilera, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir sipariş ile Yeşilera’ya ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

3.3. Üye, yesilera.com’da gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, web sayfasında belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin web sayfası üzerinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.4. Yeşilera, yürürlükteki mevzuat gereğince yetkili makamların talep etmesi durumunda, Üye’nin mevcut bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirerek ve veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.5. Web sayfasında üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web sayfası’nın kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan ihtilaflarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişiyi önceden bilgilendirerek ve veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyeler’e iletebilecektir.

3.6. Üye’nin Web sayfası üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulur ve söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Üye, Web sayfası’nı aşağıdaki durumlar veya başka hukuka ve ahlaka aykırı biçimlerde kullanmayacaktır:

3.7.1. Web sayfası’nın tamamının veya bir kısmının değiştirme, bozma veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,

3.7.2. Yanlış veya başka birine ait bilgiler kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı adres, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı biçimde kullanılması, başka bir Üye’ye ait hesabın izinsiz kullanılması, başka birinin yerine ya da yanlış bir isimle işlem yapılması;

3.7.3. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web sayfasındaki yorumları Web sayfası dışında yayınlamak gibi harici amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

3.7.4. Virüs veya Web sayfası’na, Web sayfası’nın veri tabanına, Web sayfası üzerinde yer alan bir içeriğe zarar verici herhangi bir teknoloji yayılması;

3.7.5. Üyeler’in herhangi bir bilgisinin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihlale sebep olacak başka eylemlerde bulunulması;

3.7.6. Web sayfası tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde uygun olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması,

3.7.7. Yeşilera’nın önceden yazılı izni alınmaksızın Web sayfası üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sayfası’nda yer alan herhangi bir içeriğin tamamen veya kısmen izinsiz kopyalanarak yayınlanması veya kullanılması;

3.7.8. Web sayfası’nda sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanma amacıyla kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

3.8. Üye, Web sayfası üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri Web sayfası’na teknik olarak hiçbir biçimde zarar vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Üye, Web sayfası’na sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal gibi içeriklerin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı ve benzeri içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü önlemi aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Web sayfası’na üye giriş işlemini robot veya otomatik giriş yöntemleriyle yapmayacağını kabul eder.

4. Sözleşmenin feshi

4.1. Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir durumda Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.2. Yeşilera, Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesinin Üye tarafından ihlal edildiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması durumunda üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

5. Gizlilik ve kişisel verilerin korunması

5.1. Yeşilera, Web sayfasında sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Üye’nin Web sayfası üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Yeşilera, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Web sayfası’nda yer alan Gizlilik Politikası’na ve Çerez Politikası’na uygun olarak toplama, kullanma, aktarma ve diğer şekillerde işleyebilme hakkına sahiptir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Web sayfası’nda yer alan Gizlilik Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtildiği şekilde destek@yesilera.com adresine elektronik posta gönderebileceğini anlamaktadır.

5.2. Web sayfası’na, Üyelik oluşturmak veya Web sayfası’ndan faydalanmak amacıyla Üye tarafından paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web sayfası’nın işletilmesi için gereken uygulamaların gerçekleştirilmesi, Üye veya üye olmayan kullanıcıya çeşitli avantajların sağlanması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Yeşilera ya da servis sağlayıcı üçüncü taraflar tarafından Gizlilik Politikası’na ve Çerez Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

6. Fikri mülkiyet hakları

yesilera.com Web sayfası tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Yeşilera tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Yeşilera’ya aittir. Üye, Yeşilera’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Yeşilera’nın izni olmadan kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, yesilera.com Web sayfası’nın tamamı ya da bir kısmını başka bir ortamda Yeşilera’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, Yeşilera’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Yeşilera’nın tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. Sözleşme değişiklikleri

Yeşilera, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sayfası’nda yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sayfası’nda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web sayfası’nda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. Mücbir sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Yeşilera’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Yeşilera’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Yeşilera ifası söz konusu durumlar sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. Muhtelif hükümler

9.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklarda Yeşilera’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Yeşilera’ya ait sistemlerde tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Yeşilera, Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak, SMS göndermek ve WhatsApp uygulaması aracılığıyla mesaj göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.4. Üye, Yeşilera’nın önceden yazılı onayını almadan işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

9.5. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10. Yürürlük

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.